دانلود رایگان مطالعات اقلیمی و جغرافیایی شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان مطالعات اقلیمی و جغرافیایی شهر اهواز :

 
مطالعات اقلیمی    1
پارامترهای تاثیر گذار در اقلیم    1
زاویه تابش خورشید و تاثیر آن در طراحی فضاهای شهری به منظور استفاده بهینه از نورو انرژی خورشید.    2
موقعیت و زوایای تابش خورشید    3
بررسی سایه و نقش آن در طراحی فضاهای شهری    3
دوری جستن از تابش خورشید به کمک ایجاد سایه    3
الف- جهت گیری بافت شهر:    4
ب - استفاده ازسایه بان وسرپناه:    4
سایه بانهای طبیعی:    4
سایه بانهای مصنوعی    5
بررسی سایر عوامل اقلیمی موثر در طراحی شهری.    6
مطالعات اقلیمی:    6
الف: رودخانه کارون:    6
ب: آبهای زیرزمینی    6
ت: جهت وزش بادهای غالب:    6
ح: شیب کم اراضی شهری    7
خ: کیفیت فیزیکی خاک:    7
د: کیفیت شیمیایی خاک:    7
ر: آلودگی صوتی    7
ز:آلودگی هوا:    7
س:آلودگی محیط زیست:    8
ش: جمع آوری فاضلاب ودفع آبهای سطحی:    8
بررسی بادهای مناسب و نامناسب و نقش آن در طراحی بافت شهری    8
الف  - بادهای محلی    8
ب- بادهای فصلی    8
مطالعات زیست محیطی    9
جدول () حداكثر مجاز مصرف سرانه شهری منطقهجنوبغربی(لیتر در شبانهروز    10
روشهای جمعآوری و تفكیك فاضبها در    11
بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تاثیر آن در طراحی    12
1 شناسایی گیاهان بومی و پوشش گیاهان طبیعی موجود    14
الف  - درخت كُنار (Ziziphus spina)    16
ب  - درخت اكالیپتوس.Eucalyptus sp    17
شناسایی حریم مناطق حفاظت شده طبیعی) در صورت وجود ( و رعایت ضوابط و مقررات مرتبط    18
بررسی تفصیلی ویژگیهای توپوگرافی و وضعیت زمین    18
توپوگرافی    18
پهنه سیل گیری رود كارون    18
گسل های شهر اهواز    20
 


لینک کمکی