دانلود رایگان پاورپوینت بررسی مبحث ششم ساختمان؛ بارهای وارد بر ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان پاورپوینت بررسی مبحث ششم ساختمان؛ بارهای وارد بر ساختمان :

فصل ها وبخش های مختلف مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ؛ بارهای وارد بر ساختمان :
 
فصل اول- کلیات
 
     6-1-1- دامنه کاربرد
6-1-2- تعاریف
6-1-3- الزامات مبنا
6-1-4- انسجام کلی سازه
6-1-5- گروه بندی ساختمانها و سایر سیستم های سازه ای
 
فصل دوم- ترکیب بارها
     6-2-1- کلیات
6-2-2- علایم اختصاری
6-2-3- ترکیب بارها در طراحی به روش حالتهای حدی
6-2-4- ترکیب بارها برای حوادث غیر عادی
 
فصل سوم- بار مرده
     6-3-1- کلیات
6-3-2- وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی
6-3-3- وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت
 
فصل چهارم- بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی
6-4-1- کلیات
6-4-2- فشارهای جانبی
6-4-3- زیر فشار وارد بر کف و شالوده
 
  فصل پنجم- بار زنده
    6-5-1- تعاریف
6-5-2- بار زنده گسترده یکنواخت
6-5-3-بار زنده متمرکز
6-5-4- بارهای وارده بر سیستمهای نرده،نرده حفاظ،دست انداز،حفاظ پارکینگ،و نردبان ثابت
6-5-5- بارهای ضربه ای
6-5-6- بار زنده نامشخص
6-5-7- کاهش بارهای زنده طبقات
6-5-8- کاهش در بارهای زنده بام
6-5-9- بارهای جراثقال
 
فصل ششم- بار سیل
     6-6-1- کلیات
6-6-2- تعریف
6-6-3- الزامات و بارهای طراحی
 
فصل هفتم- بار برف
     6-7-1- بار برف زمین
6-7-2- بار برف بام
6-7-3- ضریب اهمیت
6-7-4- ضریب برف گیری
6-7-5- ضریب شرایط دمایی
6-7-6- ضریب شیب
6-7-7- بارگذاری جزیی
6-7-8- بارگذاری نامتوازن
6-7-9-انباشتگی برف در بام پایین تر
6-7-10- بالا آمدگی و دست انداز بام
6-7-11- برف لغزنده
6-7-12- سربار باران بر برف
6-7-13- ناپایداری برکه ای
6-7-14- بام های موجود
 
فصل هشتم- بار باران
   6-8-1-کلیات
   6-8-2- علایم
   6-8-3- زهکشی بام
   6-8-4- بارهای ناشی از باران طرح
   6-8-5- ناپایداری انباشتگی آب
 
فصل نهم- بار یخ-یخ زدگی جوی
    6-9-1- کلیات
6-9-2- بار یخ
6-9-3- ضخامت طراحی یخ ناشی از یخ زدگی باران
6-9-4- ضریب ارتفاع
6-9-5- ضخامت اسمی یخ
6-9-6- اثر باد بر سازه ها و اجزای پوشیده از یخ
6-9-7- بارگذاری جزیی
 
 فصل دهم- بار باد
     6-10-1- کلیات
     6-10-2- فشار ناشی از باد بر ساختمان ها و سازه ها
     6-10-3- فشار مبنای باد
     6-10-4- روش محاسبه بار باد
     6-10-5- ارتفاع مبنا
     6-10-6- روش استاتیکی
     6-10-7- بار باد بر روی سازه های مختلف
 
 فصل یازدهم- بار زلزله
     6-11-1- هدف
     6-11-2- حدود کاربرد
     6-11-3- ضوابط کلی
     6-11-4- ملاحظات معماری و پیکربندی سازه ای
     6-11-5- ملاحظات طراحی و ساخت ساختمان در پهنه های گسلی
     6-11-6- گروه بندی ساختمان بر حسب اهمیت
     6-11-7- گروه بندی ساختمان بر حسب نظم سازه ای
     6-11-8- گروه بندی ساختمان بر حسب سیستم سازه ای
     6-11-9-زلزله طرح
     6-11-10- ترکیب بارهای شامل اثرهای زلزله طرح
     6-11-11- اثرات بار زلزله شامل ضریب اضافه مقاومت
     6-11-12- تعیین ابعاد شالوده
     6-11-13- تغییر مکان جانبی طرح
     6-11-14- درز انقطاع
     6-11-15- کنترل ساختمان برای زلزله سطح بهره برداری
 
 
  فصل دوازدهم- بار انفجار
     6-12-1- حدود کاربرد
     6-12-2- بار بر پوسته ساختمان
     6-12-3- ظرفیت باقیمانده


لینک کمکی