دانلود رایگان بررسی فرآیند تخریب ساختمان با استفاده از روش انفجاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن دانلود رایگان بررسی فرآیند تخریب ساختمان با استفاده از روش انفجاری :

دانلود رایگان بررسی فرآیند تخریب ساختمان با استفاده از روش انفجاری
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل 1- مقدمه 3

1-1- روش های تخریب ساختمان.. 3

1-1-1- روش تخریب بالا به پایین (دستی) 3

1-1-2- روش تخریب بالا به پایین (مکانیکی) 4

1-2- روش گوی تخریب... 10

1-3- روش انفجار 14

فصل 2- نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده. 17

2-1- کلیات تخریب... 17

2-2- اهمیت موضوع تخریب، دامنه کاربرد و پیش‌بینی نیاز به اطلاعات این فن‌.. 17

2-3- شناسایی مقدماتی، تمهیدات اولیه و روش‌های تخریب... 21

2-4- انواع ساختمان‌های خاص.... 21

2-5- انواع ریزش‌ها 22

2-6- شناسایی مقدماتی و تمهیدات اولیه. 23

2-7- انواع روش‌های مقاوم سازی‌ 24

2-8- استفاده از ماشین آلات تخریب بازو بلند. 26

2-9- تخریب با انفجار (استفاده از مواد منفجره) 28

فصل 3- نکاتی در مورد تخریب ساختمان ها به وسیله انفجار 30

3-1- مقدمه 30

3-2- یک انفجار واقعی از داخل ؟. 30

3-3- هرچه بزرگتر باشند ، سخت تر فرو می ریزند. 31

3-4- دینامیت و گروه انفجار 34

3-5- انفجار بزرگ... 38

3-6- روش نوین تخریب سازه‌های بلند. 42

فصل 4- تاریخچه و پیشینه پژوهش.... 52

فصل 5- تخریب ساختمان در مناطق شهری با استفاد از انفجار. 57

5-1- مقدمه 57

5-2- انفجار و بار ناشی از آن بر روی ساختمان.. 57

5-3- اصول كلی تخریب ساختمان با مواد منفجره 60

5-4- مراحل تخریب ساختمان با مواد منفجره 61

5-4-1- تعیین نوع ماده منفجره 61

5-4-2- انتخاب روش كاربرد مواد منفجره 61

5-4-3- مشخص كردن محل های حفر چال.. 62

5-4-4- حفر چال 62

5-4-5- خرج گذاری و انفجار 62

5-4-6- انفجارهای ثانویه و تكمیلی.. 63

5-4-7- بارگیری و حمل.. 63

5-5- تخریب ساختمان های چندطبقه. 63

5-6- تخریب با فرو ریختن كامل ساختمان در جای خود. 65

5-7- فرو ریختن ساختمان در یك راستای خاص.... 66

5-8- ایمنی عملیات انفجار 68

5-9- بررسی منطقه پس از انفجار 69

5-10- بررسی لرزش زمین.. 70

5-11- جمع بندی.. 71

فصل 6- بررسی روش های تخریب انواع سازه ها توسط عملیات انفجار. 73

6-1- مقدمه 73

6-2- تخریب پل ها 73

6-3- تخریب دودكش ها 76

6-4- تخریب سیلوها 78

6-5- تخریب سازه های بلند. 81

6-6- تخریب سازه های صنعتی.. 84

6-7- تخریب سازه های زیرآب... 84

6-8- ایمنی عملیات انفجار در تخریب سازه ها 86

فصل 7- مختصری بر شبیه سازی تخریب انفجاری سازه ها 90

فصل 8- منابع 95

فصل 1-مقدمه

1-1-روش های تخریب ساختمان

در این فصل، چهار روش تخریب: بالا به پایین (دستی)، بالا به پایین (مکانیکی)، روش گوی تخریب و روش انفجار مورد بررسی قرار می گیرد.

1-1-1- روش تخریب بالا به پایین (دستی)

روش بالا به پایین روشی است که از سقف شروع شده و تا سطح زمین ادامه پیدا می کند. ترتیب های خاصی از فعالیت های روش مذکور وجود دارد که ممکن است بر اساس وضعیت کارگاه و اعضای سازه ای مورد تخریب متفاوت باشند.

توالی تخریب

توالی مراحل تخریب باید بر اساس شرایط واقعی کارگاه، محدودیت ها، جانمایی ساختمان، جانمایی سازه ها و ساخت آن تعیین گردد . به طور کلی مراحل زیر باید اعمال گردد:

الف- کلیه سازه های پیش آمده، سایبان ها، ایوان ها و بخش های متصل به دیوارهای خارجی باید نخست و پیش از تخریب ساختمان اصلی و سازه های داخلی آن تخریب شود.

ب - در حین تخریب سازه کف کلیه اتاق های تاسیسات آسانسور و مخازن آب در ارتفاع، باید با توالی بالا به پایین نسبت به سطح سقف اصلی تخریب گردند.

پ - تخریب دال های کف باید از دهانه میانی آغاز شده و به سمت تیرهای تکیه گاه ادامه یابد.

ت - تیرهای کف باید به ترتیب زیر تخریب شوند:

ث - ستون ها باید پس از برچیدن تیرهای بالاتر تخریب گردند.

سازه های پیش آمده و بالکن ها

سازه های پیش آمده، بالکن ها و ایوان ها ممکن است به سمت خارج ساختمان و روی پیاده رو یا در برخی موارد بر روی بخشی از خیابان جلو آمده باشند. سازهای تکیه گاهی موقت، سکوهای محافظ یا سکوهای موقت باید به عنوان اقدامات احتیاطی دقیقاً زیر آنها قرار داده شود.

1-1-2-روش تخریب بالا به پایین (مکانیکی)

توالی مراحل تخریب توسط ماشین آلات عموماً مانند روش دستی بالا به پایین بوده به جز اینکه اکثر کارهای تخریب توسط تجهیزات مکانیکی انجام می گردد. تخریب با بالا بردن ماشین آلات مکانیکی روی بالاترین طبقه ساختمان آغاز می گردد.

شکل ‏11: تخریب بالا به پایین (مکانیکی)

بالا بردن ماشین آلات

ماشین آلات مکانیکی باید به وسیله جرثقیل یا سایر ماشین آلات مورد تایید مهندس سازه دارای پروانه بر روی سقف ساختمان قرار گیرد. منطقه عملیاتی باید درحین بالا بردن ماشین آلات مسدود گردد. درصورتی که نیاز به مسدود کردن موقت مسیر باشد، مجوزهای مربوطه از پلیس و شهرداری پیش از آغاز عملیات کسب گردد.

تکیه گاه های ماشین آلات

شکل ‏12: شماتیک ماشین الات در تخریب بالا به پایین (مکانیکی)

باید بار وارد شده از طرف ماشین آلات به کف را مورد بررسی قرار داد. در صورت نیاز باید شمع زنی در طبقات پایین تر از طبقه مورد تخریب انجام شود تا ماشین آلات در شرایط ایمن بمانند. جابجایی ماشین آلات واحد مکانیکی باید تنها در محدوده شمع زنی شده انجام شود.

ساخت رمپ موقتی

ماشین آلات باید به وسیله رمپ به طبقات پایینی انتقال یابد. شیب رمپ نباید بیشتر از 1.75 به 1 یا مقدار توصیه شده توسط سازنده ماشین آلات باشد . به عنوان روش جایگزین می توان ماشین آلات را به وسیله جرثقیل پایین آورد.

شکل ‏13: رمپ موقتی در روش مکانیکی

جابجایی ماشین آلات مکانیکی در نواحی زیر ممنوع است:

- در محدوده دو متری لبه ساختمان

- در محدوده 1متری بازشوهای کف

- هر نوع سازه پیش آمده یا کنسول دار

توالی تخریب

توالی مراحل تخریب مطابق با موارد ذیل انجام گردد:

الف - کلیه دال و تیرهای پیش آمده، سایبان ها و ایوان ها باید نخست و پیش از تخریب طبقات داخلی تخریب شود.

ب -اعضای سازه ای به طورکلی باید به ترتیب زیر تخریب گردد:

- ابتدا دال تخریب می شود

- سپس تیرهای ثانویه

- بعد تیرهای اصلی

ث - پنل دیوار شامل تیرها و ستون ها، باید به تدریج و به شکل کنترل شده تخریب گردد.

ایوان ها و بالکن های پیش آمده

تخریب ایوان ها و بالکن های پیش آمده، می تواند شدیدا اًمنیت عمومی را به مخاطره اندازد و لذا باید با احتیاط و دقت فراوان انجام شود. سازه های تکیه گاهی موقت، سکوهای محافظ یا سکوهای موقت باید دقیقاً زیر ایوان ها یا بالکن های پیش آمده قرار گیرند.

لینک کمکی