دانلود رایگان تحقيق رابطه بين سبک هاي رهبري مديران و کارائي کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 دانلود رایگان تحقيق رابطه بين سبک هاي رهبري مديران و کارائي کارکنان دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان تحقيق رابطه بين سبک هاي رهبري مديران و کارائي کارکنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از منابع و مراجع دانلود رایگان تحقيق رابطه بين سبک هاي رهبري مديران و کارائي کارکنان

رئوفی، محمد حسین: مدیریت عمومی و آموزشی

رضائیان، علی :اصول و مبانی مدیریت، تهران: سمت، 1380

رضائیان، علی :مبانی سازمان و مدیریت

یوکل، گری: مدیریت و رهبری در سازمان ها

فیضی ، طاهره :مبانی سازمان و مدیریت

الوانی ،سید مهدی : مدیریت عمومی، تهران:نشر نی ،

اقتداری، علیمحمد.(1375). سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی. تهران:انتشارات مولوی

اوانز،جی.ادوارد.(1384). فنون مدیریت برای کتابداران (ترجمه فرشته ناصری). مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی

براتی علویجه، حسینعلی. (1380). مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی . اصفهان: مولف

هیکس، هربرت جی.، و سی. ری گولت. (1376). تئوریهای سازمان و مدیریت، جلد دوم: عناصر و فرایندها (ترجمه گوئل کهن). تهران: نشر دوران

مصدق راد، علی محمد. (1381). کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، انتشارات دیباگران تهران

مصدق راد، علی محمد. (1383)، درسنامه سازمان و مدیریت تخصصی بیمارستان (1) ، انتشارات دیباگران تهران

مصدق راد، علی محمد. (1382). نقش مدیریت مشارکتی ( نظام پیشنهادها) در میزان اثربخشی و کارایی بیمارستان، فصلنامه پژوهش در علوم پزشکی، سال هشتم، شماره 3، مرداد و شهریور 1382، ص

مصدق راد، علی محمد. طاهری، هدی. (1382)، بررسی میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان از سبک‌های مدیریت، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره 82300

مصدق راد، علی محمد. جواهر، ملک پور. (1383). تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و  تعهد سازمانی کارکنان بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان ، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره 83121

Lambert V. A, Nugent K. E. (1999). Leadership style for facilitating the integration of culturally appropriate health care. Semin Nurse Manag, 7(4):172-

Perra, B. M. (2000). Leadership: the key to quality outcomes. Nurs Adm Q, 24(2):56-

San Juan S. P. (1998). Team building: a leadership strategy. J Philipp Dent Assoc, 50(1):49-

Clegg A. (2000). Leadership: improving the quality of patient care. Nurs Stand, 14(30):43-

Sorrentino E. A, Nalli B. (1992). The effect of head nurse behaviors on nurse job satisfaction and performance. Hosp Health Serv Adm, 37 (1): 103-

Frank B, Eckrich H & Rohr J. (1997). Quality nursing care, leadership makes the difference. Journal of Nursing Administration, 27(5): 13-

Chiok Foong Loke J. (2001). Leadership behaviours: effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment. J Nurs Manag, 9(4): 191-

Dunham-Taylor J. (2000). Nurse executive transformational leadership found in participative organizations. Journal of Nursing Administration, 30(5):241-

McNeese-Smith D. K. (1995). Job satisfaction, productivity and organisational commitment, the result of leadership. Journal of Nursing Administration, 25: 17-

Morrison R. S, Jones L & Fuller B (1997). The relation between leadership style and empowerment on job satisfaction of nurses. Journal of Nursing Administration, 27(5):27-

Moss R, Rowles C. J. (1997). Staff nurse job satisfaction and management style, Nurs Manage 28(1):32-

بخشی از فهرست مطالب دانلود رایگان تحقيق رابطه بين سبک هاي رهبري مديران و کارائي کارکنان

چکیده الف فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله قلمرو تحقیق قلمرو مکانی تحقیق قلمرو زمانی تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیات تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی کلید واژگان تعاریف عملیاتی فصل دوم : ادبیات تحقیق بخش اول : مدیریت و رهبری مقدمه تعریف مدیریت فعالیت منظم وسازمان یافته نظریه نقشهای مدیریتی فراگرد مدیریت کار کرد های مدیریت رهبری تعاریف رهبری رهبری و مدیریت نفوذ رهبری اختیارات قانونی اعتماد مدیر نسبت به دیگران شیوه های نفوذ رهبری عناصر رهبری موقعیت رهبری ویژگیهای رهبری هوش و قدرت فکری اعتماد به نفس وظایف رهبری مدلهای رهبری سبک‌های رهبری دودیدگاه نوین درخصوص رهبری تفاوت مدیریت و رهبری بخش دوم اصول مدیریت‌ اثربخش‌ بیمارستان مقدمه تصمیم گیری تعریف تصمیم گیری خلاقیت مدیران مدیریت موفق و مؤثر برنامه ریزی تعریف برنامه ریزی فلسف و ضرورت برنامه ریزی تعیین اهداف وبرنامه ریزی فراگرد برنامه ریزی سازماندهی تعریف سازماندهی انواع مختلف سازماندهی تعریف سازمان رسمی تعریف سازمان غیر رسمی هدفها تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف حیطه نظارت وحدت فرمان اختیار نظارت وکنترل اهمیت کنترل مدیریت آموزش وپرورش تعریف مدیریت آموزشی هدفها آموزش وپرورش وظایف مدیران آموزش برنامه آموزشی تدریس امور کارکنان آموزشی تسهیلات وتجهیزات امور اداری ومالی محیط آموزشی موثر سیستمهای اطلاعاتی در سازمان سیستمهای اطلاعات مدیریت سازمان ها به عنوان سیستم ریشه های نگرش سیستمی سیستمهای اطلاعاتی و نگرشهای مختلف نسبت به آنها مقدمات طرز فکر سیستمی روش سیستمی به چه کار می آید؟ مقایسه تفکر ماشینی و سیستمی اندیشه عصر ماشین و اندیشه سیستمی بهره‌وری برنامه ریزی و ارزشیابی امکانات ویژه و برتر نرم افزار بخش سوم پیشینه تحقیق فصل سوم : روش تحقیق مقدمه روش تحقیق جامعه آماری تعیین حجم نمونه ابزار اندازه گیری پایایی روایی روش های آماری فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه آمار استنباطی فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری نتیجه گیری و پیشنهادات بحث محدودیت های تحقیق پیشنهادات موضوعی منابع و ماخذ منابع پیوست ها

چکیده

رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف می باشد. سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزشها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد  . سبک رهبری مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آنها با  کارکنان تحت سرپرستی می باشد

بدون شک سبک رهبری مدیران در هدایت صحیح کارکنان در جهت اهداف سازمانی موثر است. استفاده از بهترین سبک رهبری یا مدیریت منجر به افزایش اثربخشی و کارایی بیمارستان خواهد شد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران با کارایی بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان در سال 1391-1390 انجام شده است. برای انجام این پژوهش توصیفی و مقطعی از پرسشنامه تعیین سبک رهبری رنسیس لیکرت و پرسشنامه کارائی محقق ساز استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی براساس نمونه گیری آماری تصادفی طبقه بندی شده سهمیه ای بین 40 نفر از مدیران و کارکنان بیمارستان مورد مطالعه  توزیع گردید. شاخصهای کارایی بیمارستان نیز از واحد آمار دانشگاه بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS  صورت گرفته است

سبک مدیریت مشارکتی به عنوان سبک غالب در جامعه پژوهش از دیدگاه مدیران و کارکنان بوده است. میانگین درصد اشتغال تخت بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان 30/57 درصد، میانگین اقامت بیمار در بیمارستان 07/4 روز ، میانگین گردش تخت بیمارستان 40/51 دفعه و میانگین فاصله گردش تخت بیمارستان برابر با 03/3 روز بوده است.  با توجه به اینکه سبک غالب مدیران بیمارستان، سبک مدیریت مشارکتی بوده است، رابطه ای بین سبک مدیریت آنها و میزان کارایی بیمارستان وجود نخواهد داشت

بکارگیری سبک مدیریت مشارکتی در بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان منجر به بهبود کارایی بیمارستان نشده است. تعهد و ثبات مدیریت، توجه به بلوغ سازمانی کارکنان، فراهم نمودن پیش زمینه های مدیریت مشارکتی و آموزش مدیران در این زمینه می تواند منجر به بکارگیری صحیح این سبک مدیریتی یا انتخاب بهترین سبک مدیریت مناسب برای سازمان گردد

واژه های کلیدی: سبک رهبری، مدیریت مشارکتی، کارایی، بلوغ سازمانی، بیمارستان

مقدمه :

مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد ((Lambert & Nagent, 1999. سازمانها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبکهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند

رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف می باشد. سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزشها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد (مصدق راد، (1381) . سبک رهبری مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آنها با  کارکنان تحت سرپرستی می باشد (Perra, 2000)

  بیان مسئله :

موضوع رهبری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. نتایج این پژوهشها منجر به ارایه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبکهای رهبری مدیران شده است. بررسی این تئوریها طیف وسیعی از سبکهای رهبری از سبکهای آمرانه و استبدادی تا سبکهای مشارکتی و تحولگرا را نشان می دهد. سبکهای مختلف رهبری عبارتند از: سبکهای آمرانه، هرج و مرج طلب، بروکراتیک، دموکراتیک، مشورتی، مشارکتی, تحولگرا، عملگرا و ; (مصدق راد، 1381).. باید خاطر نشان نمود که یک سبک رهبری خاص برای همه موقعیت ها مناسب نمی باشد. از این رو یک مدیر می تواند در موقعیت های گوناگون سبک های متفاوت را برای رهبری کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند

لینک کمکی